O pracovišti

Historie HLE

Historická laboratoř elektrotechniky (HLE) se uplatňuje na poli vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti v historii (elektro) techniky na FEL ČVUT v Praze. Obor historie techniky se na této fakultě jako svébytná historická disciplína etabloval v roce 1992, Historická laboratoř elektrotechniky byla založena rozhodnutím děkana FEL ČVUT v Praze dne 31. května 2011.

HLE v současnosti zajišťuje:

  • bakalářské, magisterské a doktorské studium historie techniky
  • metodologický a metodický vývoj historie techniky a historiografii oboru
  • mezinárodní badatelskou a výzkumnou činnost a spolupráci v historii techniky
  • organizaci a účast na spolkové odborné mezinárodní a domácí činnosti v historii techniky
  • vydavatelskou a propagační činnost v historii techniky
  • organizaci konferencí, workshopů, odborných setkání, výstav aj. v historii techniky
  • realizaci exkurzí za unikátními (elektro) technickými památkami

Struktura HLE

HLE má tři sekce – výzkumnou, pedagogickou a vydavatelskou. Členové HLE se podílejí na řadě českých i mezinárodních projektů a jsou členy mezinárodních institucí. HLE spolupracuje s cizojazyčnými i českými periodiky: Annales historiques de l´électricité, E-Phaistos ((Révue d´histoire des techniques/Journal of the History of Technology), Hospodářské dějiny (Economic history), Acta Oeconomica Pragensia, Pražská technika.

Partnerské instituce:

Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK

Ústav českých dějin FF UK

Historický ústav AV ČR

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

EDF Paris

CNRS Paris

MSH Paris

Université Michel de Montaigne, Bordeaux

CEFRES Prague

Technische Universität Berlin

Technische Universität Darmstadt

VDE Frankfurt n/M.