Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc.

Narozena:  10. září 1959 v Praze 2

Funkce:

 • profesorka ČVUT v Praze a FF UK Praha
 • vedoucí Historické laboratoře elektrotechniky (při K13116) FEL ČVUT v Praze
 • vedoucí Humanitní skupiny K 13116 FEL ČVUT v Praze

Universitní a vědecké hodnosti:

 • 1984, absolventka oboru Historie a český jazyk a literatura, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 1985, PhDr., rigorózní zkouška v oboru Historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 1991, CSc. (Ph.D.), Historický ústav AV ČR (HiÚ AV ČR) a Ústav teorie a historie vědy AV ČR (ÚTHV AV ČR)
 • 1993, SZZK z oboru Historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 1999, doc., habilitace v oboru Hospodářské a sociální dějiny (Historie techniky), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 2005, prof., České dějiny (Historie techniky), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Profesionální dráha:

 • odborná pracovnice Archivu NTM Praha (1984-1985)
 • odborná pracovnice Ústavu československých a světových dějin ČSAV (ÚČSSD ČSAV) – Historického ústavu AV ČR (HiÚ AV ČR) (1985 – 1990)
 • vědecká aspirantura HiÚ AV ČR a ÚTHV AV ČR (1988 – 1991)
 • odborná a vědecká pracovnice HiÚ AV ČR a ÚTHV AV ČR (1991 – 1993)
 • odborná asistentka Historie techniky FEL ČVUT v Praze (1993 – 1999)
 • docentka FEL ČVUT v Praze a FF UK Praha (1999 – 2005)
 • externí vyučující na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK Praha (ÚHSD FF UK, 1999 – dosud)
 • profesorka ČVUT v Praze a FF UK v Praze (2005 – dosud)
 • vedoucí Humanitní skupiny FEL ČVUT v Praze (1994 – dosud)
 • vedoucí Historické laboratoře elektrotechniky (při K13116) FEL ČVUT v Praze (2013 – dosud)

Pracovní pobyty v zahraničí:

 • Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Paris, France (1993)
 • Maison des Sciences de l´Homme, Paris, France (MSH, 1996)
 • Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) – Centre de Recherche en Histoire des Sciences et des Techniques (CRHST), Cité des Sciences de l´Industrie, Paris – La Villette, France (1997)
 • Université Paul Valéry, Faculté des Lettres, Montpellier III., France – vedoucí české sekce (1999)
 • Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, France – hostující profesorka (2001)
 • Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES) Prague (2002/2003)
 • Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, France – hostující profesorka (2010, 2011)
 • Université Michel de Montaigne, Faculté des Lettres, Bordeaux, France – hostující profesorka (2015)

a řada kratších pobytů na evropských  univerzitách a společnostech

Výzkumné zájmy a výsledky:

 • Historie techniky – Historie elektrotechniky (moderní metodologie a historiografie oboru HT), především v 19. a 20. století
 • Hospodářské a sociální dějiny, především v 18. až 20. století
 • Česká historie, především v 19. a 20. století

Kurzy, přednášky a semináře:

 • Historie techniky 1 – FEL ČVUT v Praze
 • Historie techniky 2 – FEL ČVUT v Praze
 • Historie techniky a ekonomiky – FEL ČVUT v Praze
 • Hospodářské a sociální dějiny – FEL ČVUT v Praze
 • Dějiny elektrotechniky – DSP FEL ČVUT v Praze
 • Od idejí osvícenství k prvnímu veřejnému osvětlení – FF UK
 • Průběh industrializace v českých zemích – FF UK
 • Technické projevy každodennosti – DSP HT ČVUT v Praze
 • Vývoj techniky v českých zemích – DSP HT ČVUT v Praze
 • Historie elektrotechniky a strojírenství – DSP HT ČVUT v Praze
 • Základy badatelské práce – DSP HT ČVUT v Praze

Koordinace a řešení projektů:

 • Organizátorka pravidelného francouzsko-českého semináře (konferencí) z Historie vědy a techniky v CEFRES Prague (od roku 2000 – dosud)
 • POSTER FEL ČVUT v Praze, Sekce History of Science (HS), předsedkyně (2004 – dosud)
 • Interní grant ČVUT v Praze (č. 3096358 F3), 1996, Vliv technických, odborných časopisů zahraničních a domácích na formování technické inteligence v českých zemích v průběhu 19. století
 • Projekt CNRS-CRHST-Cité des Sciences et de l´Industrie, 1996-1997, Règles, standards et normalisation (Situation de la normalisation et la standardisation électrotechnique en Tchécolsovaquie entre les deux guerres mondiales). Garant Prof. D. Pestre, Prof. J. G. Krige, CNRS, Paris
 • Projekt CNRS-LASMAS-IdL ve spolupráci s britskými a německými badateli, 1997- 1999, The evolution of engineer training: institutional transfer of patterns and communication network in19th-20th centuries (Le cas des Pays tchèques, l´influence des revues techniques sur le développement des sciences techniques pendant la seconde moitié du 19ème siècle). Garant Prof. André Grelon, CNRS, Paris
 • Projekt EHESS, MSH, CNRS-LASMAS-IdL 1997 – 2000, Communications scientifiques (Les relations scientifiques entre les électriciens tchèques et français dans les années 1918-1938). Garant Prof. A. Grelon, CNRS, Paris
 • Projekt Institut für Geschichte, Technische Universität Darmstadt, 1998, Výuka historie vědy a techniky na technických vysokých školách a univerzitách v rámci EU. Garant Prof. Ákoš Paulinyi, TU Darmstadt
 • Projekt Institut für Geschichte, Technische Universität Darmstadt, 1998, Výuka historie vědy a techniky na technických vysokých školách a univerzitách v rámci EU. Garant Prof. Ákoš Paulinyi, TU Darmstadt
 • Projekt CNRS-CRHST-Cité des Sciences et de l´Industrie, Paris, 1999-2000, Programme de recherche No 3 – Confrontations culturelles, processus de légitimation des savoirs et pratiques scientifiques et techniques. Garant Kapil Raj, CNRS-CRHST, Paris – chercher associé
 • Presentační projekt ČVUT FEL Praha, IG ČVUT, CTU (č. 300107013 – 30/21070/316), Společenský profil technika 19.-21. století. Výstup : referát na mezinárodní konferenci ENSEM Nancy 2001
 • Grant GA UK – Ústav hospodářských a světových dějin. Formování ekonomických elit. Praha, 2002-2003. Garant doc. PhDr. Eduard Kubů, CSc. (FF UK) Výstup: referát na mezinárodní konferenci v Praze 2003 s názvem Profesionalizace elitní skupiny československých (českých) techniků – elektrotechniků
 • Evropský sociální fond, 2005-2007, neziskový vzdělávací grantový projekt Obrazy z dějin českých zemí 1914-2004 (CZ 04.3.07/3.1.01.1/0131) – oblast historie vědy a techniky 1914-1939.
 • Evropský projekt IRICE a CRHI, Paris, 2008-2009. Opérateurs de réseaux et manufacturiers d’équipements des années 1830 à nos jours : dynamiques d’innovation et structure d’entreprise.
 • České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes. Výzkumný záměr (MSMT 0021620827), 2005-2012. Okruh III. České země uprostřed novověké Evropy (19. a 20. století) – Blok III.B: Česká občanská společnost a její aspekty – Projekt III B 2: Hospodářské elity v českých zemích 1848 – 1948 ve středoevropských nacionálních souvislostech. Formování, hospodářské strategie a společenské role. (http://vzdejiny.ff.cuni.cz/)
 • Mezinárodní projekt konsorcia 7 světových univerzit řízených z Université Paris 1 Panthéon Sorbonne – TPTI, HERITECHS (2012 – dosud)
 • France Mobility (Barrande), (MŠMT ČR Praha, č. 7AMB14FR071 31091ZH), 2014-2015, The aristocratic elite and its support industries in France and the Czech lands in the 19th century.
 • Výstava v Betlémské kapli v Praze v roce 2002 u příležitosti 295 let ČVUT v Praze
 • Výstava Technika očima technika (Historicko – technická výstava v Lapidáriu Betlémské kaple v Praze v roce 2007 u příležitosti 300 let ČVUT v Praze
 • Výstava František Křižík, jeho doba a elektrotechnická studia (Historicko – technická výstava ve 2. patře ČVUT FEL, Technická 2, Praha 6 u příležitosti 160. výročí narození F. Křižíka, 1.-30.4.2008).
 • Výstava elektrotechnických přístrojů pro FEL ČVUT v Praze – 1. patro (2014 – dosud)

Vybrané publikace:

 • EFMERTOVÁ, Marcela. Elektrotechnika v českých zemích a v Československu do poloviny 20. století. Studie k vývoji elektrotechnických oborů. LIBRI: Praha 1999. 211 s., Rés. fran., angl. ISBN 80-85983-99-0.
 • EFMERTOVÁ, Marcela. K vývoji české elektrotechniky od druhé poloviny 19. století do roku 1945. Vydavatelství ČVUT: Praha 1997. 191 s., Rés. fran., angl. ISBN 80-01-01573-4.
 • EFMERTOVÁ, Marcela. Osobnosti české elektrotechniky. Vydavatelství ČVUT: Praha 1998. 164 s. ISBN 80-01-01758-3.
 • EFMERTOVÁ, Marcela a STARÝ, Oldřich (eds). České vysoké učení technické v Praze-Fakulta elektrotechnická. Historie, současnost, perspektivy. Almanach absolventů fakulty 1918-2001. LIBRI: Praha 2001. 569 s. ISBN 80-7277-082-9.
 • EFMERTOVÁ, Marcela (ed.). Historie vědy a techniky. Historiografie vědy a techniky, komparace vývoje oboru ve Francii a v České republice. Cahier du CEFRES No 21. CEFRES: Praha 2001. 138 s. ISBN 80-86311-04-X.
 • EFMERTOVÁ, Marcela a MIKEŠ, Jan: Elektřina na dlani. Kapitoly z historie elektrotechniky v českých zemích. MILPO MEDIA s.r.o. : Praha 2008, 120 s., ISBN 978-80-87040-08-9.
 • JAKUBEC, Ivan, EFMERTOVÁ, Marcela, SZOBI, Pavel a ŠTEMBERK, Jan : Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848-1992. VŠE v Praze. Národohospodářská fakulta. Nakladatelství Oeconomica – Praha : Praha 2008-09. 289 s. ISBN 978-80-245-1450-5.
 • EFMERTOVÁ, Marcela, SAVICKÝ, Nikolaj, České země 1848-1918. Díl I. Od březnové revoluce do požáru Národního divadla. LIBRI, Praha 2009, 453 s., ISBN 978-80-7277-171-4.
 • EFMERTOVÁ, Marcela,´électrification de la Tchécoslovaquie et les centrales hydroélectriques de l´Elbe 1918-1938. P. 61-73. In Denis Varaschin, Yves Bouvier (eds.), Le patrimoine industriel de l´électricité et de l´hydroélectricité. Collection Patrimoines. Actes du colloque international de Divonne-les-Bains et de Genève. Université de Savoi. Chambery, Annécy 2009/2010. 150 pp. ISBN 978-2-915797-59-6
 • STŘÍTESKÝ, Hynek, MIKEŠ, Jan a EFMERTOVÁ, Marcela (eds.).Vladimír List – žil jsem pro elektrotechniku. Práce z dějin techniky a přírodních věd. Svazek 30, NTM, Praha 2012, 279 s. ISBN 978-80-7037-215-9.
 • EFMERTOVÁ, Marcela, „Mihla se očím jako střela, bez páry, kouře k svému cíli spěla…“. In JANČÍK, Drahomír, ŠTOLLEOVÁ, Barbora (eds). Pivo, zbraně i tvarůžky. Podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí. Vydavatelství MAXDORF, Praha 2014, s. 86-107. ISBN 978-80-7345-422-7.
 • EFMERTOVÁ, Marcela, MIKEŠ, Jan. Chronik der Elektrotechnik – Technische Schulen, wissenschaftliche Einrichtungen und ihre Entwicklung. Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik – VDE, Frankfurt am Main, Germany 2014, elektronická publikace (www.vde.de)
 • EFMERTOVÁ, Marcela, Technické (odborné) školství a další vzdělávací a vědecké instituce, s. 84-108. In Jindra, Zdeněk, JAKUBEC, Ivan et all. Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18 století do konce monarchie. 1. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2945-2.

a řada dalších příspěvků v odborných časopisech oboru Historie techniky, ve sbornících konferencí a kolektivních monografiích.

Redakční a vědecké rady časopisů:

 • Hospodářské dějiny – Economic History – členka vědecké rady (2013 – dosud)
 • e-Phaistos (Révue d´histoire des techniques/Journal of the History of Technology), členka vědecké rady, ISSN 2262-7340 (2013 – dosud)
 • Annales historiques de l’électricité, členka vědecké rady, ISSN 1762-3227 (2008 – dosud)
 • Newsletter – Lettre d´information. Techniques, sciences et industrie. Maison des Sciences de l´Homme, Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, University of Oxford, ČVUT v Praze, členka redakční rady a výkonná redaktorka Praha (1996 – 2001)
 • Acta Oeconomica Pragensia (AOP), členka ediční rady, ISSN 0572-3043 (2008 – dosud)
 • Pražská technika, členka redakční rady, ISSN 1213-5348 (1999 – dosud)

Členství v profesních organizacích:

 • Akademický senát FEL ČVUT v Praze (2001-2004)
 • Společnost pro hospodářské a sociální dějiny ČR, Praha, členka (1993), členka výboru (2012), předsedkyně (2012 – dosud)
 • Spolek historiků ČR, členka výboru, Praha (2014 – dosud)
 • Společnost pro dějiny vědy a techniky, členka, Praha (1986 – dosud).
 • Národní komitét pro historii vědy při AV ČR, Praha, čleka výboru (2003 – dosud)
 • Comité pour l´histoire de l´électricité ,Paris, France, členka výboru (2008 – dosud)
 • Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik – VDE, Německo, členka výboru (2013 – dosud)

Členství v odborných orgánech:

 • Oborová rada doktorského studijního programu Historické vědy (Moderní hospodářské a sociální dějiny), FF UK Praha, členka, (2003 – osud).
 • Oborová rada doktorského studijního programu Historie techniky, ČVUT v Praze, předsedkyně OR, školitelka doktorandů (2011 – dosud)
 • Vědecká rada MÚVS ČVUT v Praze, členka (2014 – dosud)
 • Komise pro obhajoby Ph.D. v oboru Historie techniky, Université Paris 1- Panthéon Sorbonne, Paris, France, členka (2009 – dosud)
 • Komise pro obhajoby Ph.D. v oboru Historie techniky, ČVUT v Praze, předsedkyně (2012 – dosud)
 • CSLM pro mezinárodní projekty TPTI a HERITECHS v oboru Historie techniky, Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, Paris, France, členka výboru (2009 – dosud)

Ceny a pocty:

 • Francouzské státní vyznamenání Rytířka řádu akademických palem (2010)
 • Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques – Francouzská ambasáda Velkopřevorské náměstí 1, Praha 1 (E. pan Pierre Lévy, M. Efmertová.M. Nejedlý)
 • Cena nakladatelství LIBRI za nejprodávanější publikaci (2008)
 • Cena křišťálová trofej v podobě rozevřené knihy za nejlepší projekt Nadace T-Soft Eternity za rok 2014 za kolektivní publikaci Pivo, zbraně i tvarůžky, členka tvůrčího kolektivu (2014).
 • Pravidelně zařazována do Lexikonu českých historků
Křišťálová trofej

Cena křišťálová trofej v podobě rozevřené knihy

rad_akademickych_palem

Francouzské státní vyznamenání Rytířka řádu akademických palem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět